อพ.สธ.เยี่ยมติดตามความก้าวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สมชิกฯ กลุ่มจังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ