อพ.สธ.เยี่ยมติดตามความก้าวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สมชิกฯ กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม ๑ และ ๒ ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม