อพ.สธ.เยี่ยมติดตามความก้าวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก อ.เมือง จ.สุรินทร์