--- กลับหน้าหลัก -- ย้อนกลับหน้าเดิม
 
    
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  1-2 พฤษภาคม 2560   ประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ (สุพรรณบุรี นครปฐม)
  20-21 มีนาคม 2559   สรุปข่าวอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคกลาง
ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ตาบลสะแกกรัง อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
  6-7 ตุลาคม 2559   ข่าวการประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
  14-15 มกราคม 2559   ข่าวติดตามประสานงานสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ
         
  8-9 ธันวาคม 2558   ข่าวติดตามประสานงานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
  6-7 พฤศจิกายน 2558   การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก
         
  4 มกราคม 2556   ประชุมกลุ่มโรงเรียนภาคกลาง ภาคตะวันตก
         
   
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665