เอกสารสมัครสมาชิก  

 

 

1. ทำจดหมายขอสมัครเป็นสมาชิก "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" ถึงรองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303

 
   

(ตัวอย่าง)

 
 

 
เรื่อง       ขอสมัครเป็นสมาชิก  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เรียน       รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

                ตามที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ  ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช  สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช  สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  โดยที่กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  มีงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรงในการให้ความรู้  การศึกษา  และยังสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน  ดังนั้นจากการประชุมครู-อาจารย์ของสถานศึกษา  เห็นควรที่จะดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

              จึงเรียนมาเพื่อขอสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และดำเนินการต่อไปด้วย
 

 
   
2.  ขอให้โรงเรียนกรอกรายละเอียดข้อมูลโรงเรียน ลงใน "แบบสอบถามเพื่อประเมินความพร้อมฯ" และมีการประชุมคณะอาจารย์ในโรงเรียน ลงมติ "เห็นชอบและพร้อม"  
  2.1 ข้อมูลสถานศึกษา
  2.2 ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
  2.3  ข้อมูลบุคลากร
  2.4 ข้อมูลคอมพิวเตอร์

           

 
3.  ขอให้ทางสถานศึกษา  สำรวจรายชื่อพรรณไม้เบื้องต้นในสถานศึกษาเป็นชื่อท้องถิ่น   และประโยชน์   ให้กับทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ยังไม่จำเป็นต้องมีชื่อวิทยาศาสตร์)  
   
4.  ขอให้ทางสถานศึกษา  จัดทำแผนที่ประกอบการเดินทาง  
   
 5.  ขอให้ทางสถานศึกษา  สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน  
   
6.  ขอให้ทางสถานศึกษา   สำเนารายชื่อครู-อาจารย์  ที่เข้าร่วมประชุมพิจารณา ในการสนองพระราชดำริ  

เอกสารข้อ 1-  ขอให้ส่งมาพร้อมกับใบสมัคร   ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   จะตรวจเอกสารและส่งเจ้าหน้าที่ไปทำความเข้าใจงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่สถานศึกษาของท่าน  หากเห็นควรรับเป็นสมาชิกได้   จึงมีหนังสือตอบรับเป็นสมาชิกต่อไป

 

        

 
ผู้ประสานงาน กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
   

ายมรกต วชิรมุสิก เจ้าหน้าที่กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
       

นางสาวปัทมวรรณ ราศรี เจ้าหน้าที่กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
       

โทร. 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422  ต่อ  2219, 2220-22  
         มือถือ 
0-1627-7601, 0-1907-8050

โทรสาร :  ต่อ 2221
E-mail : adreport_school@hotmail.com

 
   
   
  l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
  l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 

  : จำนวนผู้ใช้งาน

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร