กลับหน้าหลัก   

 
 

เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ อพ.สธ. ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกลุ่มย่อยจังหวัด ลำปาง - พะเยา  ณ  โรงเรียนเขลางค์นคร  อ.เมือง จ. ลำปาง

   
  ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔  ธันวาคม ๒๕๔๙  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่ ๓/๒๕๕๐ ให้แก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี

   
  เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙  กลุ่มโรงเรียนสมาชิกระดับจังหวัด กลุ่มตรังและสตูล ได้จัดประชุมกลุ่มฯ เพื่อร่วมหารือและวางแผน การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๔ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภาคโรงเรียนสมาชิกฝั่งอันดามัน ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมือง จ.ตรัง

   
  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙  คณะเจ้าหน้าที่จาก อพ.สธ. เดินทางไปเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งร่วมประชุมกับกลุ่มโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตจังหวัดน่าน ณ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม อ.เวียงสา จ.น่าน 

   
  ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๔๙  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่ ๒/๒๕๕๐ ให้แก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(พืชสวน) จ.สุราษฎร์ธานี

   
 

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙  กลุ่มโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดข้างเคียง กลุ่มที่ ๒  ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกฯ ขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ณ โรงเรียนศิริเพ็ญ

   
 

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๐ ให้แก่โรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๙ แห่ง  ศูนย์ฝึกอบรม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(พืชสวน) จ.สุราษฎร์ธานี

   
  เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ อพ.สธ. ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกลุ่มย่อยจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนเมืองแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ 

   
  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ อพ.สธ. ได้ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใหม่ กลุ่มย่อยจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 

   
  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙  อพ.สธ. ได้จัดให้มีการอบรมเบื้องต้น งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน องค์ประกอบที่  (การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้)  แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และ คณาจารย์ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา


   
  เมื่อวันที่ ๘-๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  อพ.สธ.ร่วมกับโรงเรียนสมาชิกรับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดให้มีการประชุมกลุ่มฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการเรียนรู้ ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต  อำเภอ เมือง จังหวัดภูเก็ต

   
  ระหว่างวันที่ ๓-๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา อพ.สธ.ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมค่ายอนรักษ์รุ่นเยาว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสนับสนุน และพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในสาระ สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ณ อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่

   
  เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ กลุ่มโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มย่อย ๖ ได้จัดให้มีการประชุมสมาชิกฯ   ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ..เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องรวมถึงแนะนำขั้นตอนต่างๆ ด้วย 

   
  เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ กลุ่มโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย จำนวน ๑๒ โรงเรียน  ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และทำความเข้าใจในสาระขององค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รวมถึงแนะนำวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานที่ถูกต้องให้แก่สมาชิกด้วย

 
   
 

เมื่อวันที่ ๑๗-๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่ ๓/๒๕๕๐ ขึ้น ในหัวข้อ "ประโยชน์แท้แก่มหาชน" ให้แก่คณาจารย์โรงเรียนพิชญศึกษา กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฝึกอบรมลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา

   
 
 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
 l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร