ข่าวกิจกรรมปี  ๒๕๔๗-๒๕๔๙ , ๒๕๕๐

 กลับหน้าหลัก   

     
 

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ผศ.ดวงจิต แก้วอุบล ที่ปรึกษา อพ.สธ. ประสานงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมและติดตามความพร้อมก่อนตอบรับเป็นสมาชิกแก่ โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์ โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

   
 

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้คำชี้แนะ การดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน องค์ประกอบ และการศึกษาพืช ในหัวข้อ ธรรมชาติแห่งชีวิต ณ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์


   
  เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ได้เดินทางไปเยี่ยมและร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลังฝึกอบรมฯ กลุ่มโรงเรียนสมาชิกสุราษฎร์ธานีสังกัด สพท.สฐ. เขต ๑ กลุ่ม ๒ ครั้งที่ ๓ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ อ. เกาะพงัน จ.สุราษฏร์ธานี

   
 

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ นายอนุพงส์ อินทปัญญา ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

   
  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ นายพรชัย จุฑามาศ และคณะเจ้าหน้าที่ อพ.สธ.ได้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกประธานกลุ่มโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

   
  เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ พ.ต.อ.จรูญ ไชยอินทร์  ดร.ทนงศักดิ์ มณีวรรณ ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ได้เดินทางไปร่วมประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนสมาชิกฯ จังหวัดลำปาง-พะเยา   โรงเรียนเถินวิทยา อ.เถิน จ.ลำปาง

   
  เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ได้เดินทางไปเยี่ยมและร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลังฝึกอบรมฯ กลุ่มโรงเรียนสมาชิกสุราษฎร์ธานีสังกัด สพท.สฐ. เขต ๓ กลุ่ม ๒ ครั้งที่ ๓ ณ โรงเรียนสี่แยกคลองศิลา อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี

   
  เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ได้เดินทางไปเยี่ยมและร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลังฝึกอบรมฯ กลุ่มโรงเรียนสมาชิกสุราษฎร์ธานีสังกัด สพท.สฐ. เขต ๒ กลุ่ม 2 ครั้งที่ ๓ ณ โรงเรียนบ้านน้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี

   
  เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ได้เดินทางไปเยี่ยมและร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลังฝึกอบรมฯ กลุ่มโรงเรียนสมาชิกสุราษฎร์ธานีสังกัด สพท.สฐ. เขต ๒ กลุ่ม ๒ ครั้งที่ ๓ ณ โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ อ.ท่าแซะ จ.สุราษฏร์ธานี

   
 

 เมื่อวันที่  ๑๑-๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  อพ.สธ.จัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  รุ่นที่ ๑/๒๕๕๑  ซึ่งเป็นโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร ในการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมในสาระ  ๕  องค์ประกอบ ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. ลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

   
  เมื่อวันที่ ๖-๗  ธันวาคม ๒๕๕๐ พ.ต.อ.จรูญ ไชยอินทร์ ดร.ทนงศักดิ์ มณีวรรณ ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ได้เดินทางไปเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนสมาชิกฯ จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

   
  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  คณะเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ออกเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกลุ่มสมาชิกระดับจังหวัด กลุ่มนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๒  ณ โรงเรียนนาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช


   
  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  คณะเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ออกเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกลุ่มสมาชิก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มโรงเรียนสมาชิกสุราษฎร์ธานีสังกัด สพท.สฏ.เขต ๓ กลุ่มที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ อ.เวียงสระ  จ.สุราษฎร์ธานี

   
  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ อาจารย์จรัส ชื่นราม ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนวัดบุปผาราม อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

   
 

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ อาจารย์จรัส ชื่นราม ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านคูขาด อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

   
  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  คณะเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ออกเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกลุ่มสมาชิก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มโรงเรียนสมาชิกสุราษฎร์ธานีสังกัด สพท.สฏ.เขต ๑ กลุ่มที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ณ โรงเรียนวัดสมหวัง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

   
 

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ อาจารย์จรัส ชื่นราม ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

   
 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  อาจารย์จรัส ชื่นราม ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มย่อย ที่ โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

   
  เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร และคณะเดินทางเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจังหวัดน่าน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา อ.เชียงกลาง จ.น่าน

   
  เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๐  รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. และที่ปรึกษาประสานงานพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างพร้อมคณะ ไ ด้เดินทางไปเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับเกียรติบัตรไวพจน์แห่งจิตสำนึกเยาวชน ณ โรงเรียนวชิรานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

   
  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๐  ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะ พื้นได้เดินทางไปเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนวชิรานุกูล จังหวัดสงขลา พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

   
  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. พื้นที่ภาคใต้ได้เดินทางไปเยี่ยมและร่วมประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกระดับจังหวัด กลุ่มพัทลุง จำนวน 5 แห่ง ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

   
  เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๐  ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  และคณะ ได้เดินทางไปโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม อ.เมือง จ.สุรินทร์  เพื่อตรวจการประเมินผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

   
  เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐  ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  และคณะ ได้เดินทางไปโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพฯ  เพื่อเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

   
  เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐  ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  และคณะ ได้เดินทางไปโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ   เพื่อตรวจการประเมินผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

   
  เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐  ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  และคณะ ได้เดินทางไปโรงเรียนวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  เพื่อเพื่อเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

   
  เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐  ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  และคณะ ได้เดินทางไปโรงเรียนพิชญศึกษา จังหวัดนนทบุรี  เพื่อตรวจการประเมินผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

   
  เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐  ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  และคณะ ได้เดินทางไปโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ อ.เมือง จ.ยโสธร  เพื่อเยี่ยมและให้คำแนะนำในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

   
  เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐  ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  และคณะ ได้เดินทางไปโรงเรียนบรรจงรัตน์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  เพื่อเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

   
  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐  ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  และคณะ ได้เดินทางไปโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กิ่งอำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท  เพื่อเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

   
  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐  ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  และคณะ ได้เดินทางไปโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อ.เมือง จ.ชัยนาท  เพื่อตรวจการประเมินผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

   
  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ ที่ปรึกษาและประสานงาน อพ.สธ. ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พร้อมคณะ. ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามการดำเนินงานและให้คำแนะนำแก่โรงเรียนกันทรลักษ์  อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

   
  เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๐ คณะเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามการดำเนินงานและร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนประชารัฐสามัคคี อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

   
 

ระหว่าง วันที่ ๗-๙ กันยายน ๒๕๕๐ อพ.สธ. จัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ ๒๑/๒๕๕๐  ซึ่งเป็นการจัดค่ายอบรม "เยาวชนพฤกษศาสตร์รัก ต.อ." ครั้งที่ ๖ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  ณ ศูนย์ฝึกอบรม ลำตะคอง ต. คลองไผ่  อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

   
  เมื่อวันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๕๐ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์ ช่วงที่ ๒ รุ่นที่ ๘/๒๕๕๐ ให้แก่โรงเรียนสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ณ  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ. สุราษฎร์ธานี

   
  เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๐  ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  และคณะ ได้เดินทางไปโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร  เพื่อตรวจการประเมินผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

     
 
 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
 l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร