มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค..
   ข่าวปี  ๒๕๔๗-๒๕๔๙, ๒๕๕๐,๒๕๕๑

 RSPG BOOKSHOP   

 

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ประจำพื้นที่ภาคตะวันออก เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย จังหวัดจันทบุรี

   
  ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒  อพ.สธ จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมพิทยาคม อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี


   
  มื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ อ.จรัส ชื่นราม ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

   
  ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ ออกเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 กลุ่ม ๓, ๗ และ ๑๐

   
 

เมื่อวันที่ ๑๖-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ อพ.สธ.จัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่ ๙/๒๕๕๒  สาระ 5 องค์ประกอบ  ให้แก่โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ณ. ศูนย์ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ลำตะคอง นครราชสีมา

   
  เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ นายอนุพงส์ อินทปัญญา ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ พร้อมคณะ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย ณ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ อ.เมือง จ.ชลบุรี

   
  ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ นาบุษบา จำเดิม เจ้าหน้าที่ อพ.สธ พื้นที่ภาคตะวันออก พร้อมคณะ ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย จังหวัดจันทบุรี

   
  ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ ออกเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนสมาชิกจังหวัดชุมพร
เขตพื้นที่การศึกษา ๒ กลุ่ม ๑ และ ๒

   
  เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ อ.เพ็ญศรี พืชพันธ์ อ.ประสพศรี เตมียบุตร ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก

   
 
 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l แถบสี I
 l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร