วิธีอัพโหลดไฟล์รายงาน (หรือรูปภาพ) ผ่านโปรแกรมฟรีของไทยแวร์
คิดว่าจะรวดเร็วและช่วยประหยัดเนื้อที่อีเมล์ของผู้รับได้มาก

ขั้นตอนที่ 1ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3