ข้อมูลที่พัก  สำหรับหน่วยงานสนองพระราชดำริ และโรงเรียนที่ร่วมจัดนิทรรศการ
 
 
 
   
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303

โทร. 02282-1850, 0-2282-0665 โทรสา0-2282-0665