สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๑
ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

Page:  กลับหน้าหลัก