รายชื่อสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น

 

 
สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่รับป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๕
 

สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่รับเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขั้นที่ ๑ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๕

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
2.สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-2826195, 081-6277601