การขยายพันธุ์มะกอกโอลีฟทำได้หลายวิธี เช่น การปักชำ การตอนกิ่ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช แต่ที่นิยมคือวิธีการปักชำ ซึ่งสามารถทำได้โดยตัดกิ่งมะกอกโอลีฟที่ไม่แก่เกิน โดยตัดขนาดประมาณ 14 เซนติเมตร หรือประมาณ 5 ข้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร แล้วริดใบทิ้งให้เหลือ 2 ข้อแรก ปักชำลงไปในทรายหรือสาร PERLITE ซึ่งเป็นสารที่รักษาความชื้นและ อุณหภูมิ โดยปักลงไป 5-7 เซนติเมตรเซนติเมตร และจะควบคุมไม่ให้มีอุณหภูมิเกิน 20-25C ช่วงที่ ปักกิ่งชำลงในทรายหรือสาร PERLITE นี้จะไม่มีอาหารไปเลี้ยงลำต้น มีแต่การเจริญของรากอย่างเดียว พอย้ายมาปลูกลงดินใบถึงจะเริ่มเจริญ นอกจากนี้ยังมีการขยายพันธุ์โดยการติดตาเนื่องจากต้องการ เปลี่ยนพันธุ์เนื่องจากต้นพันธุ์ของกิ่งพันธุ์ที่ให้น้ำมันราคาดีไม่แข็งแรงจึงต้องนำมาติดตากับต้นพันธุ์แข็งแรง การขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดไม่ทำกันเนื่องจากโตช้าและเกิดการกลายพันธุ์ได้ง่าย
 

 

การปักชำ การตอนกิ่ง

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 

 
 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
 l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I หอมกลิ่นดอกไม้ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร