ระบบการให้น้ำแก่มะกอกโอลีฟในเขตเมดิเตอร์เรเนียน ส่วนใหญ่ จะมี 2 ระบบคือ
ระบบการให้น้ำแบบหยด (Drip irrigation) และระบบการให้น้ำแบบพ่นฝอยขนาดเล็ก (Micro sprinkle) ในทางปฏิบัติสามารถให้ปุ๋ยพร้อมกับการให้น้ำได้ด้วย ระบบน้ำหยดเป็นระบบการให้น้ำที่มีผุ้นิยมใช้มากเนื่องจาก สามารถ ให้น้ำได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 24-48 สัปดาห์ ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงระยะการเจริญเติบโตทางสรีรวิทยาที่ต้นมะกอกต้องการน้ำมาก นอกจากนี้ การให้น้ำด้วยระบบน้ำหยดยังเป็นการให้น้ำอย่างประหยัดและมีการสูญเสียน้ำน้อย
 

 


 
 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
 l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I หอมกลิ่นดอกไม้ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร