ในแปลงปลูกมะกอกโอลีฟ จะกำจัดวัชพืชระหว่างแถวปลูกโดยใช้รถไถพรวนระหว่างต้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อช่วยการระบายอากาศของดิน เอื้ออำนวยให้น้ำซึมซับลงดินได้ดีและช่วยคลุกเคล้าปุ๋ยเข้ากับดิน บางแห่งอาจจะต้องกำจัดวัชพืชปีละ 3-6 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการปลูกและวิธีการให้น้ำด้วย สำหรับบริเวณโคนต้นมะกอกโอลีฟ จะแนะนำให้พรวนดินรอบโคนต้นไม้ให้มีวัชพืชในรัศมี 1-1.5 เมตรรอบโคนต้น ดังนั้นจึงมีการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชฉีดพ่นรอบโคนต้นเพื่อประหยัดค่าจ้างแรงงาน ในแปลงปลูกมะกอกโอลีฟขนาดเล็กบางแห่งพบว่าจะมีการตัดวัชพืชด้วยเครื่องตัดหญ้าแล้วน้ำเศษวัชพืชมาใช้คลุกดินด้วย


 
 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
 l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I หอมกลิ่นดอกไม้ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร