อ่านหน้าต่อไป

 
 

สังคมพืชหมู่เกาะแสมสาร

 

          หมู่เกาะแสมสาร ประกอบด้วยเกาะขนาดเล็กที่เป็นภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางไม่เกิน 180 เมตร มีภูมิอากาศสม่ำเสมอทั้งหมู่เกาะ ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความแตกต่างของสังคมพืชหมู่เกาะแสมสาร ได้แก่ สภาพดิน-หิน (edaphic) และภูมิประเทศ (topographic)
          สังคมพืชหมู่เกาะแสมสาร จัดเป็นประเภท สังคมพืชฝั่งทะเล (
littora vegetation) ได้แก่

 1. สังคมพืชชายหาด (strand vegetation) แบ่งย่อยตามสภาพื้นที่เป็น 2 แบบ
  - สังคมพืชหาดทราย (
  sand strand)  และ
  - สังคมพืชตามโขดหิน (
  rock strand)

 2. สังคมพืชป่าชายเลน (mangrove vegetation) พบตามร่องน้ำเล็กๆ ชายฝั่ง ไม่ปรากฎลักษณะโครงสร้างของป่าที่ชัดเจน ประกอบด้วยพรรณไม้ป่าชายเลนขึ้นโดดเดี่ยวเพียงไม่กี่ชนิด

 3. สังคมพืชป่าดิบแล้ง (ฝั่งทะเล) (littoral dry evergreen forest)

 4. สังคมพืชหน้าผา (cliff vegetation)

 5. สังคมพืชป่ารุ่น ป่าเหล่า หรือป่าไสอ่อน (secondary growth)

สังคมพืชหาดทราย สังคมพืชตามโขดหิน
สังคมพืชป่าดิบแล้ง สังคมพืชหน้าผา

อ่านหน้าต่อไป