สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนิน
ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

Page:  กลับหน้าหลัก