สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ) 
ณ ห้องประชุมอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖