สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Bignoniaceae : ลักษณะประจำวงศ์

แคหัวหมู
Markhamia stipulata Seem. var. stipulata
ปีบ
Millingtonia hortensis L.f.
กระเทียมเถา
Mansoa alliacea (Lam.) A. Gentry
พวงแสด
Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers
เพกา
Oroxylum indicum (L.) Kurz
ศรีตรัง
Jacaranda filicifolia (Anderson) D.Don
ตีนเป็ดฝรั่ง
Crescentia alata HBK
ทองอุไร
Tecoma stans  (L.) Kunth