กระเทียมช้าง


ชื่อพื้นเมือง : กระเทียมช้าง (กรุงเทพฯ)


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crinum amoenum Roxb.


ชื่อวงศ์ : AMARYLLIDACEAE


ชื่อสามัญ : -


ลักษณะ : ไม้ล้มลุกมีหัว พักในฤดูแล้ง หัวกลม มีเยื่อสีขาวหุ้ม ใบออกจากหัวโดยรอบ รูปแถบ ช่อดอกแบบช่อซี่ร่ม ก้านช่อดอกกลมแบน ออกจากกลางหัวหรือส่วนข้าง มีใบประดับ 2 ใบหุ้มช่อดอก มีดอก 8 ดอก ดอกรูปกรวย สีขาว หลอดดอกยาวและตรง ก้านดอกสั้นมาก วงกลีบรวมมี 6 กลีบ มีเมล็ด 1-3 เมล็ด ขนาดไม่เท่ากัน


ประโยชน์ : -


โทษ : -


ข้อมูลเพิ่มเติม