กากหมากตาฤาษี
Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. ssp. indica (Arn.) B. Hansen, BALANOPHORACEAE


ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : พืชสกุลเดียวกับกากหมาก มีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกัน ต่างกันที่กากหมากตาฤาษีมักมีสีชมพูคล้ำจนถึงม่วงคล้ำ ใบเรียงเวียนรอบ จำนวน 10-20 ใบ กว้างมากที่สุดประมาณ 2 ซม. ยาวประมาณ 3 ซม. ช่อดอกเพศผู้รูปรีถึงยาวรี ดอกเรียงชิดกัน ไม่เบี้ยว กลีบดอกมีขนาดเท่ากัน ช่อดอกเพศเมียค่อนข้างกลมหรือเป็นรูปไข่กลับ


ถิ่นกำเนิด : -


การกระจายพันธุ์ : อินเดีย จีนตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีน และมาเลเซีย


การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : ทั่วทุกภาค


สภาพนิเวศน์ : ขึ้นในป่าดิบ บนเขาสูง มักเกาะเบียนพืชในวงศ์ Leguminosae และพืชในวงศ์ Vitidaceae


เวลาออกดอก : ระหว่างเดือนกันยายนถึงกุมภาพันธ์ พบออกดอกนอกฤดูกาลบ้าง แต่ไม่บ่อยนัก


เวลาออกผล : -


การขยายพันธุ์ : -


ความเกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ฯลฯ : -


อ้างอิง : 1) ราชบัณฑิตยสถาน. 2538. อนุกรมวิธานพืช อักษร ก. กรุงเทพมหานคร: เพื่อนพิมพ์.