กินกุ้งน้อย
Murdannia nudiflora (L.) Brenan, COMMELINACEAE


ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุกสองปี สูง 15-55 ซม. ลำต้นตั้งหรือทอดเอนเลื้อยไปบนพื้นดิน และมักออกรากตามข้อที่ติดดิน ลำต้นเรียบเกลี้ยง แตกกิ่งประปราย ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานถึงรูปคล้ายใบหอก กว้าง 0.2-1 ซม. ยาว 1.2-10 ซม. แผ่นใบเรียบทั้ง 2 ด้าน กาบใบยาว 0.5-2.5 ซม. ติดกันเป็นหลอด เปิดตรงปลาย มีขนยาวทั่วไป และมีมากบริเวณขอบของปลายเปิดหรือค่อนข้างเรียบเกลี้ยง ช่อดอกออกตามง่ามใบและปลายกิ่ง ขนาดเล็ก แยกแขนง 2-6 แขนง แต่ละแขนงมี 2-5 ดอก ก้านดอกสั้น กลีบเลี้ยง 3 กลีบ ขนาดใกล้เคียงกัน รูปคล้ายใบหอกแกมรูปไข่ปลายมน กว้างประมาณ 2 มม. ยาวประมาณ 3 มม. กลีบดอก 3 กลีบ สีม่วงน้ำเงินหรือม่วงอมชมพู ขนาดไม่เท่ากัน รูปรีกว้างหรือรูปไข่กลับกว้าง กว้าง 1-2 มม. ยาว 3-4 มม. ปลายกลีบมน เกสรเพศผู้ 6 อัน เป็นเกสรที่สมบูรณ์ 2-3 อัน และเกสรไม่สมบูรณ์ 3-4 อัน อับเรณูสีเหลือง ก้านชูอับเรณูมีขนยาวสีม่วง รังไข่มี 3 ช่อง ก้านชูเกสรเพศเมียยาว 2-4 มม. ตรงปลายเป็นกระเปาะมี 2 พู ผลยาว 3-5 มม. ภายในมี 3 ช่อง แต่ละช่องมี 2 เมล็ด เมื่อแก่และแห้งจะแตกออกเป็น 3 ซีก เมล็ดยาว 1-2 มม. ผิวขรุขระเป็นร่องและเป็นหลุม


ถิ่นกำเนิด : -


การกระจายพันธุ์ : แพร่พันธุ์กว้างขวางในเขตร้อนชื้นหรือกึ่งร้อนชื้นของโลก


การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : ทั่วทุกภาค


สภาพนิเวศน์ : ขึ้นตามริมคูคลองหรือที่ชื้นแฉะริมถนน บนพื้นที่ระดับน้ำทะเลจนถึงสูงประมาณ 1,000 ม. เป็นพืชที่ทนทั้งสภาพน้ำท่วมขังและแล้งได้ดี


เวลาออกดอก : ออกดอกมากในช่วงปลายฤดูฝน


เวลาออกผล : ผลเริ่มแก่ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป


การขยายพันธุ์ : แพร่พันธุ์ได้ง่ายด้วยเมล็ดและไหล


ความเกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ฯลฯ : -


อ้างอิง : 1) ราชบัณฑิตยสถาน. 2538. อนุกรมวิธานพืช อักษร ก. กรุงเทพมหานคร: เพื่อนพิมพ์.