ชื่อสามัญ (Common Name)

J Jamaica Sorrel Jew's Mallow