ชื่อสามัญ (Common Name)

O Okra Orange Jasmine Oyster Lily Oyster Plant