ชื่อสามัญ (Common Name)

R Rain Tree Red Cabbage Red Cedar Red Mangrove Red Sorrel Roselle Rozelle