ชื่อสามัญ (Common Name)

Y Yautia Ylang-ylang Tree