ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

U Uvaria grandiflora Roxb.
Uvaria lurida Hook.f. et Th.