ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

W Wedelia chinensis (Osbeck) Merr.
Wedelia trilobata (L.) Hitch.
Willughbeia edulis Roxb.