ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

X Xanthium strumarium L.
Xanthosoma nigrum (Vell.) Mansf.
Xylopia malayana Hook.f. et Th.
Xylopia vielana Pierre
Xyris indica L.
Xyris pauciflora Willd.