ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

Z Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.
Ziziphus attopensis Pierre