ขิง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Zingiber officinale  Roscoe
วงศ์ :  Zingiberaceae
ชื่อสามัญ  Ginger
ชื่ออื่น :  ขิงแกลง  ขิงแดง  ขิงเผือก

 
   
 

 

ดีปลี
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Piper chaba  Hunt
วงศ์ :   Piperaceae
ชื่อสามัญ Long Pepper
ชื่ออื่น :  

 
   
 

 

เพกา  
ชื่อวิทยาศาสตร์
Oroxylum indicum  (L.) Vent.
วงศ์ :  Bignoniaceae
ชื่ออื่น : มะลิดไม้  มะลิ้นไม้  ลิดไม้  ลิ้นฟ้า
 

    
 

 

มะขาม  
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tamarindus indica  L.
วงศ์ Leguminosae
ชื่อสามัญ : Tamarind
ชื่ออื่น :

 
   
 

 

 มะนาว  
ชื่อวิทยาศาสตร์
 
Citrus aurantifolia  Swing.
วงศ์ :   Rutacear
ชื่อสามัญ Lime
ชื่ออื่น :   ้มมะนาว

 
   
 
 

มะแว้งเครือ
ชื่อวิทยาศาสตร์
 
Solanum trilobatum  L.
วงศ์ :  Solanaceae
ชื่ออื่น :  แขว้งเคีย

 
   
 

 

มะแว้งต้น  
ชื่อวิทยาศาสตร์
 
Solanum indicum  L.
วงศ์ :   Solanaceae
ชื่ออื่น :