ฟักทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์
  Cucurbita moschata  Decne.
วงศ์ :    Cucurbitaceae
ชื่อสามัญ : Pumpkin
ชื่ออื่น :  
หมากอึ (ภาคอีสาน) มะฟักแก้ว ฟักแก้ว (ภาคเหนือ) มะน้ำแก้ว หมักอื้อ (เลย) หมากฟักเหลือง (แม่ฮ่องสอน) น้ำเต้า ภาคใต้

 
   
 

 

 มะเกลือ
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Diospyros mollis  Griff.
วงศ์ :  Ebenaceae
ชื่อสามัญ : Ebony tree
ชื่ออื่น :  มักเกลือ, ผีเผา

 
   
 
 

มะขาม  
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tamarindus indica  L.
วงศ์ Leguminosae
ชื่อสามัญ : Tamarind
ชื่ออื่น :

 


   
 

 

 มะหาด  
ชื่อวิทยาศาสตร์
 
Artocarpus lakoocha  Roxb.
วงศ์ Moraceae
ชื่ออื่น :  หาด  ขุนป่า  มะหาดใบใหญ่

 
   
 
 

เล็บมือนาง  
ชื่อวิทยาศาสตร์
Quisqualis indica  L.
วงศ์ Combretaceae
ชื่อสามัญ :   Rangoon Creeper
ชื่ออื่น : จะมั่ง  จ๊ามั่ง  มะจีมั่ง

 
   
 
 

สะแก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Combretum quadrangulare  Kurz
วงศ์ :  
Combretaceae
ชื่อสามัญ :  
ชื่ออื่น :  
แก ขอนแข้ จองแข้ แพ่ง สะแก