หน้า  1  2   

   

งา
ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Sesamum indicum  L.
วงศ์ :  Pedaliaceae
ชื่อสามัญ
Sesame
ชื่ออื่น : งาขาว, งาดำ (ภาคกลาง) ไอยู่มั้ง (จีน)

   
   

ถั่วลิสง
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Arachis hypogaea  L.
วงศ์ :  Leguminosae
ชื่อสามัญ :  Gruondnut , Peanut , Monkeynut
ชื่ออื่น : ถั่วคุด (ประจวบคีริขันธ์), ถั่วดิน (ภาคกลาง, ภาคเหนือ), ถั่วยี่สง (ภาคกลาง)

   
   

ถั่วเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Glycine max  (L.) Merr.
วงศ์ :  
Leguminosae (Fabaceae) - Papilionodeae
ชื่อสามัญ : Soybean

ชื่ออื่น ถั่วพระเหลือง, ถัวแระ (ภาคกลาง), มะถั่วเน่า (ภาคเหนือ)

   
 

สบู่ดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jatropha currcas  L.
วงศ์ :   Euphorbiaceae
ชื่อสามัญ :  Physic nut
ชื่ออื่น พมักเยา มะเยา มะหัว มะหุ่งฮั้ว  มะโห่ง หงเทก (เหนือ) สบู่หัวเทศ สลอดดำ สลอดป่า สลอดใหญ่ สีหลอด (กลาง)

   
   

ละหุ่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Ricinus communis  L.
วงศ์ :   Euphorbiaceae
ชื่อสามัญ :  Castor Bean, Castor oil, Palma-christi
ชื่ออื่น มะโห่ง, มะโห่งหิน (ภาคเหนือ), ปี่มั้ว (จีน)

     
แก้ไขปรับปรุง : 10 พ.ค.48