ความเป็นมา

คณะกรรมการ

กิจกรรมของชมรม

สมัครสมาชิก

จุลสารชมรมฯ

ภาพและข่าวกิจกรรม

เวบบอร์ด

  ติดต่อชมรม 

 
  

 


 

 

   
 

กรรมการที่ปรึกษา
นายแก้วขวัญ วัชโรทัย กรรมการที่ปรึกษา
ดร. พิศิษฐ์ วรอุไร กรรมการที่ปรึกษา
ดร. จำลอง เพ็งคล้าย กรรมการที่ปรึกษา
ศ. ดร. พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ กรรมการที่ปรึกษา
อ. ประไพศรี สุภา กรรมการที่ปรึกษา
อ. พร้อม พรหมภู่ กรรมการที่ปรึกษา
ผศ. ธีรวรรณ นุตประพันธ์ กรรมการที่ปรึกษา
นายจิระ เมฆวิชัย กรรมการที่ปรึกษา
พล ร.ท. พิบูลศักดิ์ บุญชูช่วย กรรมการที่ปรึกษา
พล ร.ท. สมพงษ์ ส่งสถิต กรรมการที่ปรึกษา
น.อ. วินัย กล่อมอินทร์ กรรมการที่ปรึกษา
น.อ. อาภากร อยู่คงแก้ว กรรมการที่ปรึกษา
น.อ. หญิงพริ้งพิมพ์ อินทรโภคา กรรมการที่ปรึกษา
นายอนุพงส์ อินทปัญญา กรรมการที่ปรึกษา
นายเมธา จิตต์โอภาส  กรรมการที่ปรึกษา
นายพรชัย จุฑามาศ กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการบริหาร
ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ สิงห์อาษา (จุฬาฯ)  ประธานชมรมฯ
น.อ. อาภากร อยู่คงแก้ว  รองประธานชมรมฯ
กรรมการ
รศ.  ผุสตี    ปริยานนท์   (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

รศ.  วีณา    เมฆวิชัย    (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

รศ.ดร.สมศักดิ์  ปัญหา   (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

รศ.ดร.วรวุฒิ  จุฬาลักษณานุกูล  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ผศ.ดร.พัชนี   สิงห์อาษา   (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ผศ.ดร.มาลินี  ฉัตรมงคลกุล   (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อ. ดร. สุชนา   ชวนิตย์  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อ. ดร. วรณพ     วิยกาญจน์   (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ผศ.ดร. ภาณี   ทองพำนัก   (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ผศ.สุนันท์    ภัทรจินดา  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ผศ.ดร.  กัณฑรีย์   บุญประกอบ  (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

อ. ประสิทธิ์  ใจศีล   (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ดร. ชูศรี  ไตรสนธิ  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ผศ.ดร. ฉันทนา  สุวรรณธาดา    (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

อ.  วชิระ  เหล็กนิ่ม    (มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์)

รศ.ดร. สมพงษ์    ธรรมถาวร  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

อ. พีรศักดิ์   ฉายประสาท (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

ดร. อนงคณ์    หัมพานนท์   (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)

อ. ทนงศักดิ์    มณีวรรณ  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)

อ. อนุสรณ์   อาวะกุล  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน)

อ. พินิจ   ชูคล้าย  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน)

ดร. รอยล   จิตรดอน   (สสนก.)

ดร. พิสุทธิ์  พบูลย์รัตน์  (สสนก.)

นายปิติ   ราชวงศ์   (สำนักบริการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 7)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช     

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

นายอภิเดช  สิงหเสนี  (สวนสัตว์เปิดเขาเขียว)

น.อ. ภิญโญ โตเลี้ยง  (ผบ.หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ)

น.อ. สมชาย    กวินเฟื่องฟูกุล    (รอง ผบ.หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ )

ผอ.กองแผนและโครงการสำนักงานทหารพัฒนา  (สทพ.นทพ.บก.สูงสุด)

พ.อ. พัฒนา    คุ้มเปลี่ยน    (สทพ.นทพ.บก.สูงสุด)

ดร. ปิยรัษฎ์     เจริญทรัพย์   (โครงการ อพ.สธ.)

น.ส. พเยาว์     ศิริสัมพันธ์    กรรมการและเหรัญญิก

น.ส. วิไลลักษณ์   ช่วงวิวัฒน์   (โครงการ อพ.สธ.)

น.ส. สุญานิกา   ลำเจียกเทศ  (โครงการ อพ.สธ)

น.ส. อริศรา    รื่นอารมย์   (โครงการ อพ.สธ)

ดร.อรุณรัตน์   มีกิจเจริญโรจน์  (โครงการ อพ.สธ)

นายขจรศักดิ์    วรประทีป   (โครงการ อพ.สธ)

นายมรกต   วัชรมุสิก  (โครงการ อพ.สธ)

 ดร.ฐิตาภรณ์   สุขโหตุ    กรรมการและเลขานุการ (โครงการ อพ.สธ)

ดร. นัฏฐพร   รุจิขจร   กรรมการและเลขานุการ (โครงการ อพ.สธ)

น.ส.ศิริกุล   เกษา    กรรมการและนายทะเบียน  (โครงการ อพ.สธ)