ความเป็นมา

คณะกรรมการ

กิจกรรมของชมรม

สมัครสมาชิก

จุลสารชมรมฯ

ภาพและข่าวกิจกรรม

เวบบอร์ด

  ติดต่อชมรม

 

 

             คุณสมบัติของสมาชิกชมรมฯ

  • เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานวิทยาการในโครงการฯ (เป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ)

  • นักวิจัย นักวิชาการและผู้ที่สนใจในโครงการฯ

  • นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการวิจัยของโครงการฯ หรือผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ

        การสมัครเป็นสมาชิก

  • ผู้ที่สนใจ ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานชั่วคราว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

      download ใบสมัครสมาชิก