--- กลับหน้าหลัก  
 
     
   
   
   
   
   
 

 

 
 
  1 ธันวาคม 2555   บรรยายแนวทางการสนองพระราชดำริให้ อบต.- โรงเรียน
         
         
   
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665