--- กลับหน้าหลัก  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

 

 
 
  23 พฤศจิกายน 2563   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ทน.
  5 ตุลาคม 2563   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.กฟผ.
  29 กันยายน 2563   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
  29 กันยายน 2563   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-พช.
  28 กันยายน 2563   ข่าวโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อพ.สธ.–มทร.ตอ. 
  25 กันยายน 2563   ข่าวโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อพ.สธ.–มพ.
  14 กันยายน 2563   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มทร.อ. (Zoom meeting)
  3 กันยายน 2563   ข่าวการประชุมคณะปฏิบัติการดำเนินงาน อพ.สธ.-มสด.
  2 กันยายน 2563   ข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการ อพ.สธ.-มทร.ธ.
  21 สิงหาคม 2563   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มก.
  10 สิงหาคม 2563   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มจ.
  5 สิงหาคม 2563   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มร.พน.
  25 มีนาคม 2563   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สผ.
  18 มีนาคม 2563   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-อส.
  18 มีนาคม 2563   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กปม.
  28 กุมภาพันธ์ 2563   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-อ.อ.ป.
  27 กุมภาพันธ์ 2563   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มฟล.
  13 กุมภาพันธ์ 2563   ข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการ อพ.สธ.-มรส
  7 กุมภาพันธ์ 2563   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มทร.พ.
  5 กุมภาพันธ์ 2563   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มร.ชม
  27 มกราคม 2563   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-อภ.
  15 มกราคม 2563   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ทบ.
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665