--- กลับหน้าหลัก  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

 

 
 
  22 ธันวาคม 2564   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-นม.
  15 ธันวาคม 2564   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มรวอ. ผ่านระบบ Zoom Meeting  
  8 ธันวาคม 2564   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ชบ.
  2 ธันวาคม 2564   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  2 ธันวาคม 2564   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ชม.
  24 พฤศจิกายน 2564   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- จฬ. ผ่านระบบ Zoom Meeting
  24 พฤศจิกายน 2564   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ลพ.
  23 พฤศจิกายน 2564   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มรภ.สส
  18 พฤศจิกายน 2564   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ขก.
  12 พฤศจิกายน 2564   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สข.
  11 พฤศจิกายน 2564   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มช.
  10 พฤศจิกายน 2564   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สอน.
  29 ตุลาคม 2564   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มศก.
  24 กันยายน 2564   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มทร.อ.
  20 กันยายน 2564   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  16 กันยายน 2564   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มทร.ล.
  19 สิงหาคม 2564   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มทร.ส.
  11 สิงหาคม 2564   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มร.พน.
  10 สิงหาคม 2564   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มก.
  27 กรกฎาคม 2564   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ทธ.
  29 มิถุนายน 2564   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.–มทส.
  18 มิถุนายน 2564   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มกส.
  6 พฤษภาคม 2564   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  อพ.สธ.-มช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔   
  18 มีนาคม 2564   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มช.
  4 มีนาคม 2564   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-อสส.
  8 กุมภาพันธ์ 2564   ข่าวประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ5ปีที่เจ็ด.กลุ่ม G10
  8 กุมภาพันธ์ 2564   ข่าวประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ5ปีที่เจ็ด.กลุ่ม G8
  15 มกราคม 2564   ข่าวประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ5ปีที่เจ็ด.กลุ่ม G7
  11 มกราคม 2564   ข่าวประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ5ปีที่เจ็ด.กลุ่ม G6
  11 มกราคม 2564   ข่าวประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ5ปีที่เจ็ด.กลุ่ม G5
  8 มกราคม 2564   ข่าวประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ5ปีที่เจ็ด.กลุ่ม G3
  8 มกราคม 2564   ข่าวประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ5ปีที่เจ็ด.กลุ่ม G4
  7 มกราคม 2564   ข่าวประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ5ปีที่เจ็ด.กลุ่ม G1
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665