--- กลับหน้าหลัก  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

 

 
 
  28 ธันวาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - บริษัท ราชกรุ๊ป จำกัด
  23 ธันวาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - เทคโนโลยีสุรนารี
  16 ธันวาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  15 ธันวาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  9 ธันวาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  8 ธันวาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  6 ธันวาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - กองทัพเรือ
  14 พฤศจิกายน 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - ศูนย์แม่ข่าย
  11 พฤศจิกายน 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - กระทรวงศึกษาธิการ
  29 กันยายน 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - กรุงเทพมหานคร
  1 กันยายน 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
  31 สิงหาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มทร.ล้านนา
  31 สิงหาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มทร.ล้านนา
  30 สิงหาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  26 สิงหาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - จังหวัดนครศรีธรรมราช
  10 สิงหาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  10 สิงหาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  9 สิงหาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มทร.ราชมงคลอีสาน
  8 สิงหาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  8 สิงหาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มทร.สุวรรณภูมิ
  5 สิงหาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - กรมพัฒนาที่ดิน
  5 สิงหาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - กรมประมง
  3 สิงหาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  25 กรกฎาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  22 กรกฎาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มรภ. นครศรีธรรมราช
  20 กรกฎาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  20 กรกฎาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  8 กรกฎาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  7 กรกฎาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  7 กรกฎาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มทร.กรุงเทพ
  6 กรกฎาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - การไฟฟ้านครหลวง
  6 กรกฎาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยสยาม
  5 กรกฎาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  27 มิถุนายน 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  27 มิถุนายน 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - กรมพัฒนาที่ดิน
  24 มิถุนายน 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล
  23 มิถุนายน 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  22 มิถุนายน 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  21 มิถุนายน 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  20 มิถุนายน 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  15 มิถุนายน 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - จังหวัดนราธิวาส
  8 มิถุนายน 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  1 มิถุนายน 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  31 พฤษภาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  26 พฤษภาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  26 พฤษภาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  24 พฤษภาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - กรมส่งเสริมการเกษตร
  23 พฤษภาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
  12 พฤษภาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  11 พฤษภาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  10 พฤษภาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
  9 พฤษภาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  6 พฤษภาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  5 พฤษภาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - กรมทรัพยากรธรณี
  5 พฤษภาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  28 เมษายน 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  25 เมษายน 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - จังหวัดสมุทรปราการ
  19 เมษายน 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  19 เมษายน 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - กรมการพัฒนาชุมชน
  8 เมษายน 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
  4 เมษายน 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
  31 มีนาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยบูรพา
  28 มีนาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  18 มีนาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - กรมทรัพยากรน้ำ
  16 มีนาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  16 มีนาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  15 มีนาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - องค์การเภสัชกรรม
  9 มีนาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ. - สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  8 มีนาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  3 มีนาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  2 มีนาคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  25 กุมภาพันธ์ 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- มหาวิทยาลัยนเรศวร
  23 กุมภาพันธ์ 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- จังหวัดชัยนาท
  10 กุมภาพันธ์ 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  9 กุมภาพันธ์ 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี์
  7 กุมภาพันธ์ 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- องค์การสวนพฤกษศาสตร์
  2 กุมภาพันธ์ 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  1 กุมภาพันธ์ 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- จังหวัดกาญจนบุรี
  31 มกราคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม
  28 มกราคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
  27 มกราคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- ม.ราชภัฏอุดรธานี
  27 มกราคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  26 มกราคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.- ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
  25 มกราคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.-มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
  24 มกราคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.-จังหวัดนครสวรรค์
  21 มกราคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.-จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  19 มกราคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  19 มกราคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- จังหวัดน่าน
  13 มกราคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- ม.อ. 
  7 มกราคม 2565   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- อภ. 
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665