ข้าวไทย (Thai Rice) เป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงจัดทำขึ้นไว้เมื่อครั้งเสด็จไปทรงบรรยายเรื่องข้าวไทยที่สถาบัน International Rice Institute เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2537  ณ กรุงโตเกรียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแสดงถึงพระปรีชาสามารถและมีคุณค่ายิ่งต่อการสร้างภาพจน์ของข้าวไทย และโดยที่ข้าวเป็นสินค้าส่งออกสำคัญที่นำรายได้มาสู่ประเทศเป็นเวลาช้านาน อีกทั้งประเทศไทยยังคงเป็นผู้นำด้านการส่งออกข้าวในตลาดโลกจนถึงปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ ได้รับพระราชทานพระราชนิพนธ์นี้ไปจัดพิมพ์เผยแพร่และจำหน่ายหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 นับเป็นเวลาสิบปีเศษแล้ว ในการนี้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าวไทยในแง่มุมต่างๆ อันปรากฏในพระราชนิพนธ์ดังกล่าว จึงอัญเชิญมาถ่ายทอดเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป