ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร ดร.จำลอง เพ็งคล้าย ดร.สัมฤทธิ์ สิงห์อาษา ผศ.วิโรจน์ ดาวฤกษ์ รศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ดร.วรณพ วิยกาญจน์ - ผศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล รศ.วีณา เมฆวิชัย ผศ.ดร.กัณฑรีย์ บุญประกอบ ศ.กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ รศ.ผุสตี ปริยานนท์ อาจาย์ปิติ ราชวงศ์ คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ดร.สัมฤทธิ์ -ดร.พัชนี สิงห์อาษา ศ.กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์
 
   


“ธรรมชาติมีความสำคัญต่อชีวิต นอกจากปัจจัยสี่แล้วสิ่งที่สำคัญคือ
เมื่อได้เข้าไปคลุกคลีกับธรรมชาติจะทำให้เราเกิดปัญญา เข้าใจชีวิตตนเอง เข้าใจชีวิตผู้อื่น”

ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร

“พืช เป็นทรัพยากรที่มีให้ใช้ได้ชั่วกาลนาน ถ้ารู้จักใช้ ขณะนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วง
คือเราไม่มีความรู้และไม่รู้คุณค่าจึงไม่อนุรักษ์ และผลาญทรัพยากรไปอย่างน่าเสียดาย”

ดร.จำลอง เพ็งคล้าย

“เท่าที่ศึกษาเรื่องสาหร่ายมา 40 ปี ก็ยังรู้สึกว่าไม่รู้อะไรอีกมาก ได้รวบรวมทำบัญชีรายชื่อเอาไว้ได้ประมาณกว่า 300 ชนิด
ก็มีชนิดที่พบในเมืองไทยครั้งแรกเป็น New Record มีหลายชนิด ตอนที่มาทำกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชก็พบหลายชนิดมาก”

ศ.กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์

“แพลงก์ตอน เป็นเรื่องลึกซึ้งแต่ใกล้ตัว เพราะเป็นข้อแรกของห่วงโซ่อาหารและเป็นดัชนีช่วยชี้วัดเรื่องโลกร้อน
ตอนแรกสนใจเพราะเห็นว่าสวยดี พอศึกษาไปเรื่อยๆก็รัก และมีความสุข”

ศ.ลัดดา วงศ์รัตน์

“การศึกษาสำรวจเรื่องสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและงานด้านธรรมชาติวิทยาในโครงการ อพ.สธ.
จะนำไปสู่การฟื้นฟูธรรมชาติทั้งระบบ ที่นี่เป็นแหล่งรวมนักวิชาการที่ “มีใจ” ทุกคนทำงานด้วยใจมีความสุข
ไม่เคยท้อถอย แม้จะยากลำบากก็ตาม”

รศ.ผุสตี ปริยานนท์

“การดูนกทำให้เราเพลิดเพลินมีความสุข เกิดแรงบันดาลใจ จากเริ่มแรกเราอาจเป็นผู้ไม่รู้ถ้าเราได้เรียนรู้และทำต่อไปเรื่อยๆ
ในที่สุดเราจะเป็นผู้รู้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่สำคัญคือขอให้ทำสม่ำเสมอ”

รศ.วีณา เมฆวิชัย

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสว่า ธรรมชาติเป็นห้องแล็บที่สำคัญของเราเรียนรู้ทุกอย่างได้จากธรรมชาติ
อยากให้เด็กๆเห็นธรรมชาติ ได้เรียนรู้จริงๆ แล้วเขาจะรักมันอย่างแหนหวงและจะหาทางนำประโยชน์มาใช้อย่างยั่งยืน”

ผศ.วิโรจน์ ดาวฤกษ์

“ประเทศไทยของเราโชคดีที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มหาศาล
จุลินทรีย์ที่พบบนเกาะแสมสารบางชนิดเราได้นำมาใช้ในการย่อยเซลลูโลสในพืช นำไปทำเอทานอลซึ่งเป็นพลังงานทดแทน”

รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล

"ป่าใดมีสัตว์ป่าจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าเพราะป่าเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิต
ป่าใดมีความหลากหลายของสัตว์ป่ามากทั้งชนิดและสายพันธุ์ป่านั้นยิ่งสมบูรณ์ “ป่านั้นคือ มณีมีค่าอนันต์”

ปิติ ราชวงศ์

“การเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ทำให้พบหอยชนิดใหม่ของโลก ข้อมูลที่พบนั้นก็น่าตื่นเต้น
เช่น ในเรื่องของพันธุกรรมที่ถูกแยกออกไป หรือพันธุกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่ได้ทำให้สามารถเชื่อมโยงถึงเรื่องวิวัฒนาการ

รศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา

“ขณะที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้สานต่องานวิจัยพื้นฐานด้านทรัพยากรทางทะเลที่ทำร่วมกับโครงการ อพ.สธ.
โดยนำฐานข้อมูลที่ได้มาใช้ในการเขียนรายงานทางวิชาการในการฝึกอบรมทำคู่มือสำหรับเยาวชนจนถึงการทำ reference collection”

คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

“งานสำรวจเรื่องกัลปังหาและปะการังในโครงการ อพ.สธ. นำมาใช้ประโยชน์ในการแพร่พันธุ์ปะการังเพื่อการอนุรักษ์
การสำรวจทำให้ได้ความรู้พื้นฐาน ซึ่งสำคัญต่อการนำไปใช้ประโยชน์ ที่สำคัญกว่านั้นคือ
ทำให้เราเห็นคุณค่าและเกิดจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติใต้ท้องทะเล”

ดร.วรณพ วิยกาญจน์ และ ผศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์

“อ่าวสัตหีบ เป็นเขตอนุรักษ์ของทหารเรือ ปะการังและปลายังอุดมสมบูรณ์ ที่ประทับใจมาก คือ ชาวประมงที่อยู่บริเวณนี้ทำประมงพื้นบ้านอ่าวสัตหีบ
จึงเป็นตัวอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการทำประมงพื้นบ้านตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”

รศ.วิมล เหมะจันทร

“สัตว์หน้าดินและสัตว์ในดิน คือ ดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ในดินเป็นอีกโลกหนึ่งที่น่ามหัศจรรย์ เป็น unseen อย่างหนึ่ง
ยิ่งดู ก็ยิ่งอยากรู้เราควรช่วยกันดูแลดินเพราะทุกชีวิตมาจากดินและสุดท้ายก็ต้องกลับไปสู่ดิน”

รศ.ดร.สัมฤทธิ์ สิงห์อาษา

“ตอนแรกสนใจเรื่องมลภาวะและไลเคนก็เป็นดัชนีชี้มลภาวะได้อย่างดี เมื่อส่องดูไลเคนจะรู้สึกว่าเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่ง แต่ละชนิดแตกต่างกัน
เราจึงต้องศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนเพื่อให้รู้ว่าเมืองไทยมีทรัพยากรนี้มากหรือน้อยจะได้นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้”

ผศ.ดร.กัณฑรีย์ บุญประกอบ

“น้ำใสๆภายใต้กล้องมีอะไรให้ดูมากมาย นี่คือการจุดประกายความสนใจ เมื่อศึกษาแล้วทำให้รู้ว่าแพลงก์ตอนมีบทบาทต่อระบบนิเวศทั้งระบบ
เวลาเรียนรู้ธรรมชาติควรเชื่อมโยงให้เข้าใจทั้งระบบรู้ว่าถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะส่งผลกระทบไปหมด”

ผศ.สุนันท์ ภัทรจินดา

 
   

 

 
 
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.