วงศ์ Ichneumonidae


วงศ์ Braconidae


วงศ์ Evaniidae


วงศ์ Stephanidae
















 

มหัศจรรย์ชีวิตแตนเบียน

แตนเบียน (parasitic wasps) เป็นแมลงในอันดับ Hymenoptera อยู่ในอันดับเดียวกับ ผึ้ง มด ต่อ และแตน แต่เนื่องจากมีช่วงหนึ่งของชีวิต ที่ต้องอาศัยอยู่ภายในหรือภายนอกแมลงชนิดือ่นและกินแมลงนั้นเป็นอาหาร จืงได้ชื่อว่า แตนเบียน  จะต่างจากปรสิตตรงที่ในที่สุดจะฆ่าแมลงอาศัยในขณะที่ปรสิตทำให้เจ้าบ้านอ่อนแอหรือเกิดโรค แต่ไม่ฆ่าเจ้าบ้าน

แมลงในกลุ่มนี้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก อาจสูงกว่าแมลงในกลุ่มด้วงซึ่งเคยคาดว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดในกลุ่มแมล สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักแตนเบียนมกเท่ากับผึ้งและมด ต่อ แตน อาจมาจากแตนเบียนเป็นแมลงที่มีขนาดเล็ก บางชนิดไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อาจมีขนาดเล็กมากถึง 0.5 มิลลิเมตร ซึ่งแตนเบียนกลุ่มนี้จะเบียนไข่ของแมลงชนิดอื่น นอกจากนี้แตนเบียนมีลักษณะโครงสร้างของร่างกายที่เปราะบาง ต้องใช้ความระมัดระวังสูงในการเก็บรักษาตัวอย่าง

อย่างไรก็ตาม แมลงในกลุ่มนี้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและนิเวศวิทยา ไม่ต่างจากแมลงกลุ่มอื่นในอันดับเดียวกัน เนื่องจากแตนเบียนดำรงชีวิตกึ่งปรสิต จึงเป็นตัวควบคุมจำนวนประชากรของแมลงชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะแมลงที่เป็นศัตรูพืชและแมลงที่เป็นพาหะนำโรค สามารถนำความรู้นี้มาประยุกต์ใช้ในกาควบคุมโดยชีววิธี ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ลดการใช้สารฆาแมลง และรักษาสิ่งแวดล้อม  ในปัจจุบันประเทศไทยได้นำแตนเบียนมาใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูในธรรมชาติแล้ว เช่น Anastatus sp. และ Ooencurtus sp. ใช้เบียนมวลลำไย Tesseratoma papillosa และใช้แตนเบียนขนิด Cotesia plutellae  และ Diadegma semiclausum  เบียนหนอนใยผัก ซึ่งหนอนชนิดนี้ได้ก่อให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวง เพราะมันทำลายพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เช่น กะหล่ำปลี กวางตุ้ง ผักกาดหัว ผักกาดขาวปลี และผักอื่นๆ อีกหลายชนิด นอกจากนี้แตนเบียนยังเป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษาสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการอนุกรมวิธานความสัมพันธ์ระหว่างแมลงอาศัยและแตนเบียนรวมถึงระบบนิเวศวิทยา

ตัวอย่างแตนเบียนที่พบในประเทศไทย

- วงศ์ Ichneumonidae เป็นวงศ์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดในกลุ่มแตนเบียนทั้งหมด ตัวเต็มวัยมีรูปร่าง ขนาดและวงจรชีวิตที่แตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่จะมีลำตัวผอมเรียวและมี ovipositor ยาว มีสีสันสดใส จะเบียนแมลงที่อยู่ในกลุ่มผีเสื้อ ด้วง แมลงวันและผึ้ง

- วงศ์ Braconidae เป็นวงศ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจาก  Ichneumonidae ตัวเต็มวัยมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ส่วนใหญ่จะมีสีน้ำตาล น้ำตาลส้ม น้ำตาลเข้มถึงดำ จะมี่มีสีสันสดใสมากนัก เป็นแตนเบียนกลุ่มที่นิยมนำมาใช้ในการควบคุมแมลงศัตรู โดยใช้วิธีเบียนแมลงในกลุ่มผีเสื้อ ด้วง แมลงวัน ผึ้ง เพลี้ยอ่อน เป็นต้น

-วงศ์ Evaniidae แตนเบียนในวงศ์นี้จะเบียนไข่แมลงสาบ สามารถพบได้ตามบ้าน ตึก หรือสถานที่ที่มีแมลงสาบ

-วงศ์ Stephanidae เป็นแตนเบียนของตัวอ่อนด้วงที่อาศัยอยู่ในไม้ (wood-boring beetle) สังเกตแตนเบียนกลุ่มนี้ได้จากด้านบนของหัวจะมี่ส่วนยื่นออกมาคล้ายฟัน ดูแล้วเหมือนมงกุฎ

- Superfamily Chalcidoidea  เป็นแตนเบียนที่มีความสำคัญอีกกลุ่มหนึ่ง มีขนาดเล็กมาก โดยทั่วไปมีขนาด 2-3 มิลลิเมตร สามารถพบได้ทั่วไป เป็นแตนเบียนไข่และตัวอ่อนขแงแมลงในกลุ่มผีเสื้อ แมลงวัน ด้วง และมวน ซึ่งเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของพืชเศรษฐกิจ



Superfamily Chalcidoidea

 
 
         
      ที่มาของข้อมูล : บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หนังสือจากยอดเขาถึงใต้ทะเล 2 สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว .. สู่..ประโยชน์แท้แก่มหาชน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ , ตุลาคม 2550  
         
 
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.