ปลวก ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด

ในระบบนิเวศหนึ่่งๆ ประกอบด้วผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย ซึ่งมีความสัมพันธ์เกื้อกูลในลักษณะของห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร ตามพื้นผิวของระบบนิเวศเองก็มีอาณาจักรแห่งผู้ย่อยสลายในธรรมชาติซึ่งประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วๆ ชนิดต่างๆ มากมาย ต่างทำหน้าที่ในการย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์ เพื่อการหมุนเวียนพลังงานในระบบนิเวศ ประกอบด้วย ปลวก จุลินทรีย์ เห็ด รา สัตว์หน้าดินและสัตว์ในดิน

การย่อยสลายเป็นปัจจัยหนึ่งในห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) และสายใยอาหาร (Food Web) สัตว์ย่อยสลายชนิดต่างๆ มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ย่อย "ขยะธรรมชาติ" เช่น ซากพืช ซากสัตว์ ให้ผุพังและเปลี่ยนแปลงเป็นฮิวมัสหรืออินทรีย์วัตถุภายในดิน กลายเป็นธาตุอาหารของพืชและสัตว์ชนิดอื่นๆ ทำให้เกิดการถ่ายทอดและหมุนเีวียนพลังงาน สร้างความอุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ

ปลวกเป็นแมลงสังคมที่มีความสำคัญอยู่ในระบบนิเวศป่าไม้ คือเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลาย
โดยปลวกทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลาย (decomposer) พวกอินทรีย์วัตถุต่างๆ ที่อยู่ในป่าธรรมชาติ เช่น ซากพืช เศษไม้ ใบไม้ หรือท่อนไม้ ที่หักทับถมกันอยู่ให้เปลี่ยนเป็นฮิวมัสและก่อให้เกิดการหมุนเวียนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของธาตุอาหารในดิน สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินในป่าธรรมชาติ

ปลวกยังมีบทบาทเกี่ยวพันเป็นลูกโซ่อาหารที่ซับซ้อนอยู่ในระบบนิเวศ นอกจากนี้รังปลวก
ขนาดใหญ่ที่สร้างรังขึ้นมาบนดิน พืช หรือสัตว์ชนิดต่างๆ สามารถใช้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยได้อีกด้วย

ความสามารถในการย่อยสลายอินทรีย์ัวัตถุและเซลลูโลสในไม้ของปลวกชนิดต่างๆ พบว่ามีความสัมพันธ์กับชนิดของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของปลวก ซึ่งจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของปลวกและสภาพแวดล้อม :
ความรู้เรื่องปลวกเพิ่มเติม

อ้างอิงจาก : นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย โซน อาณาจักรผู้ย่อยสลาย

 
 
         
         
 
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.