เต่ามะเฟือง ... เต่าทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เต่ามะเฟือง (Leatherback Turtle)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dermochlys coriacea L.
วงศ์: DERMOCHELYIDAE
ลักษณะ : เต่าทะเลชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาเต่าที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ความยาวของลำตัวถึง 1.8 เมตร ทั้งยังไม่มีแผ่นกระดองหลังและกระดองใต้ท้องเช่นเต่าทะเลทั่วไป แต่กระดองหลังมีลักษณะคล้ายแท่งยางแข็งที่มีสันนูนขึ้นตามยามจำนวน 7 สัน จึงมีรูปร่างคล้ายผลมะเฟือง

อุปนิสัย: มีชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างไปจากเต่าทะเลอื่นๆ โดยดำรงชีวิตอยู่ในทะเลเปิด กินแมงกระพรุนเป็นอาหาร รวมทั้งพวกเพรียงหัวหอมที่ล่องลอยอยู่ในทะเล หาดที่ใช้วางไข่ต้องมีระดับน้ำลึก คลื่นแรงและมีแนวลาดชันขึ้นสู่หาด ร่องรอยเต่ามะเฟืองจะมีลักษณะกว้างกว่าเต่าทะเลชนิดอื่นๆ มีลักษณะคดเคี้ยวไปมาและมีวงกลับ ตัวเต่าตัวเมียจะวางไข่ 4-6 ครั้งในฤดูหนึ่งๆ ไข่มีขนาดใหญ่กว่าเต่าทะเลชนิดอื่นๆ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว 7-8 เซนติเมตร จำนวนไข่ที่วางจะวางแตกต่างกันไประหว่าง 64 - 104 ฟอง บริเวณวางไข่ในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ทางชายฝั่งด้านทิศตะวันตก โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตและพังงา หาดที่ชอบขึ้นวางไข่จะอยู่ในบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตและที่แหลมพันวาในจังหวัดภูเก็ต

ที่อยู่อาศัย : ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตล่องลอยอยู่ในทะเลเปิด ไกลจากฝั่งมากโดยเคลื่อนที่ไปกับกระแสน้ำ

เขตแพร่กระจาย : เต่ามะเฟืองพบแพร่กระจายไปทั่วโลก

สถานภาพ: เต่ามะเฟืองนี้จัดโดยอนุสัญญา CITES อยู่ใน Appendix 1 และกฎหมายอนุรักษ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2503 จัดไว้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1

สาเหตุของการใกล้สูญพันธุ์:

เต่าชนิดนี้ปกติเป็นเต่าที่พบค่อนข้างน้อยและกำลังลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว บ่อยครั้งติดอวนชาวประมง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะตายไป สาเหตุที่ทำให้ลดจำนวนลงใกล้จะสูญพันธุ์ได้แก่การเก็บไข่เต่าอย่างเกินขอบเขต เต่าติดตายในอวนจับปลา และการทำลายแหล่งวางไข่ที่มีอยู่จำกัด

จากหนังสือ : พืชและสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทย

 
 
         
         
 
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.