สารบัญ
   
1. รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.
   
  กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
 
ผลการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 1
 
ตัวอย่างผลการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 1
     
  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
 
ผลการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 2
 
ตัวอย่างผลการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 2
   
  กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
 
ผลการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 3
 
ตัวอย่างผลการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 3
   
  กรอบการใช้ประโยชน์
  กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
 
ผลการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 4
 
ตัวอย่างผลการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 4
   
  กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
 
ผลการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 5
 
ตัวอย่างผลการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 5
   
  กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช
 
ผลการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 6
   
  กรอบการสร้างจิตสำนึก
  กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 
ผลการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 7
   
  กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 
ผลการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 8
 
ตัวอย่างผลการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 8
   
2. รายงานผลการดำเนินงานของ อบจ. ,อบต. ที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.
 
ผลการดำเนินงานและตัวอย่างผลการดำเนินงาน
   
3. ภาคผนวก
 
คณะกรรมการ อพ.สธ. (ประกาศที่ อพ.สธ. 184/2555)
   
 
หมายเหตุ : เอกสารเป็นไฟล์ PDF ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader