1   2   3   4   5

 
 

       
          ในภาคผนวกนี้จะแสดงให้เห็นถึงรูปร่างลักษณะ ชนิดต่างๆ ของใบไม้ การลงสี รูปทรงของดอกไม้ เกสร การร่างตามขั้นตอน การวาด  และกาวาดหยดน้ำอย่างง่ายๆ รวมถึงตัวอย่างจากสมุดบันทึกภาพโบราณ และอื่นๆ