คู่มือการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พุทธศักราช 2560 ฉบับสมบูรณ์
(ดาวน์โหลดคู่มือทั้งหมด_เล่มและภาคผนวก)

   
  (ดาวน์โหลดคู่มือแยกบท)
   
 
ปก
     
 
คำนำ
     
 
กิตติกรรมประกาศ
     
 
สารบัญ
 
 
 
บทที่ 1 บทนำ
 
 
 
บทที่ 2 แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
 
 
 
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการและจัดการเรียนรู้
 
 
 
บทที่ 3 องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้
     
 
บทที่ 3 องค์ประกอบที่ 2 การรวมพรรณไม้เข้าปลูก
 
 
 
บทที่ 3 องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ
 
 
 
บทที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้
 
 
 
บทที่ 3 องค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
 
 
 
บทที่ 3 สารระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต
 
 
 
บทที่ 3 สาระการเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
 
 
 
บทที่ 3 สาระการเรียนรู้ ประโยชน์แท้แก่มหาชน
 
 
 
บทที่ 3 การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
 
 
 
บทที่ 4 มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ
 
 
 
บทที่ 4 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้ 5 องค์ประกอบและ 3 สาระ
     
 
บทที่ 4 มาตรฐานการฝึกอบรม งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 
 
 
บทที่ 5 การวัดผลและการประเมินผล
 
 
 
บรรณานุกรม
 
 
 
ภาคผนวก คู่มือการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 
 
 

หน้าปก_ภาคผนวก_สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 
 
 
ขั้นตอนการสมัครสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 
 
 
แบบศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.7-003)
 
 
 
ทะเบียนพรรณไม้ (ก.7-005)
 
 
 
คู่มือการทำทะเบียนพรรณไม้
 
 
 
ทะเบียนทรัพยากรในชุมชน
 
 
 
ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
 
 
 
ด้านที่ 2_5 องค์ประกอบ
 
 
 
ด้านที่ 2_3 สาระ
 
 
 
ด้านที่ 2_ใบงานการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน)
 
 
 
ด้านที่ 2_ใบความรู้การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน)
 
 
 
คู่มือการประเมินความถูกต้องทางวิชาการ
 
 
 
แบบประเมินสถานศึกษา (ก.7-009)
 
 
 
คู่มือการพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา (ก.7-008)
 
 
 
แนวทางการจัดทำรายงาน
 
 
 
คำอธิบายศัพท์
 
 
 
ทำเนียบผู้บริหาร
     
 
หมายเหตุ : เอกสารเป็นไฟล์ PDF ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader