อพ.สธ.ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มจังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี อ.เมือง จ.สุรินทร์