อพ.สธ.ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ