อพ.สธ.ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนวารินชำราบ อ.วารินชำราบ